7 listopada uczniowie klas 3 ZSZ, 3 LO, 1 LO oraz 4 EA mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  Barciany. Funkcjonariusze omówili zadania straży granicznej oraz środki wykorzystywane podczas ochrony granicy państwowej.  Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej jest jednym z 9 oddziałów  formacji.

Funkcjonariusze oddziału ochraniają granicę z Federacją Rosyjską na długości 198,77 km stanowiącą od dnia 01.05.2004 r.  zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Swoje zadania realizują również na terenie całego województwa.

W drugiej części spotkania przedstawiono zasady rekrutacji.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

- o nieposzlakowanej opinii,

- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystająca w pełni z praw publicznych,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną,

- posiadająca uregulowany stosunek  do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

- która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego  kończy się oceną kandydata  i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania. Po pierwszym etapie  kandydat przystępuje do  drugiego etapu kwalifikacyjnego.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego  składa się:

- z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej,                                                           

 - z testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski lub ukraiński),                                                                    

 - testu sprawności fizycznej,                                                                        

 - rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego  określone w ustawie o Straży Granicznej jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu  postępowania,

- osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania,

 -uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej  wydanego przez komisję lekarską.

Na zakończenie spotkania funkcjonariusze nawiązali również do handlu ludźmi.

Zdjęcia: Natalia Prościńska