JUŻ OD WRZEŚNIA 2019/2020 nowa specjalność!

Technik ochrony środowiska - gospodarka surowcami odnawialnymi  i mineralnymi.

Nowość !!!

Czy chciałbyś mieć wpływ na stan środowiska?

Czy chcesz się dowiedzieć, jak zmniejszyć góry śmieci, móc oddychać czystym powietrzem i napić się źródlanej czystej wody?

 

    

Jeśli chcesz poznać metody ochrony środowiska, przyjdź do nas. Jest to szkoła dla ludzi, którzy łatwo nawiązują kontakty i umieją współpracować z innymi. Dla tych, którzy potrafią  dostosować się do zmiennych warunków klimatycznych, są spostrzegawczy i otwarci na zmiany.

W związku z proekologiczną polityką Unii Europejskiej kładącą szczególny nacisk na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży.

Atuty zawodu:

·         określenie aktualnego stanu środowiska

·         sporządzanie bilansu zanieczyszczeń: atmosfery, wód i gleby

·         prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami

·         badanie pomiarów hałasów i drgań mechanicznych

·         kontrola emisji zanieczyszczeń

·         obsługa aparatury pomiarowej stosowanej w ochronie środowiska

·         opracowywanie map oraz schematów technologicznych

·         stosowanie oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia i środowiska

 Perspektywy dalszego kształcenia:

  • umożliwia kontynuację nauki na każdej wyższej uczelni
  • ułatwia wstęp na studia inżynierskie, takie jak: energetyka odnawialna, kształtowanie lub ochrona środowiska
  • udział w kursach doskonalących organizowanych przez producentów systemów ochrony środowiska  

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:

zakładach produkcyjnych powodujących zanieczyszczenie środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, składowiskach i sortowniach odpadów, zakładach specjalistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.