Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu powstał z połączenia dwóch placówek: Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Podzamcze oraz Zespołu Szkół Rolniczych  przy ul. Łukasińskiego 3. Od momentu połączenia dwóch placówek Zespół Szkół posiadał dwie siedziby, w których odbywały się zajęcia lekcyjne. W chwili obecnej zajęcia odbywają się w siedzibie przy ulicy Łukasińskiego 3.

 

 

 

Historia poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

 

ZSZ ul. Podzamcze

1.03.1946 r. - władze miejskie Reszla powierzają zorganizowanie pierwszej szkoły zawodowej w tym mieście przybyłemu tu nauczycielowi Stanisławowi Wilczykowi. Szkoła nosi nazwę „Państwowe Gimnazjum Mechaniczno-Stolarskie”.

1.04.1946 r.- Kurator Z. Szulczyński z Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego zatwierdza nową szkołę zawodową w Reszlu pod nazwą „Państwowe Gimnazjum Mechaniczno-Stolarskie” i powierza obowiązki dyrektora Stanisławowi Wilczykowi.

Gimnazjum otrzymuje lokale przy ulicy Podzamcze 1 w Reszlu.

W tych samych budynkach przygotowuje się także internat dla przybyłej młodzieży.

Nowy rok szkolny 1946/1947 rozpoczęto 3.09.1946 roku. Do szkoły przybyło wtedy sześciu uczniów z Reszla i okolicy. W ciągu kolejnych miesięcy przybywają następni uczniowie -  jest ich już razem 48. Utworzono wówczas dwie klasy pierwsze. Posiedzenie Rady Pedagogicznej i zabranie ogólne pracowników odbyło się 19.11.1946 r.

Obecni byli:

·         Stanisław Wilczek – dyrektor szkoły

·         Mieczysław Przewodowski – nauczyciel

·         Janusz Gogolewski – nauczyciel

·         Kazimierz Łuczyński – instruktor

·         Halina Górecka – sekretarka

·         Władysław Fortuna – woźny

·         Henryk Gęsicki – woźny.

Omawiano ogólne problemy szkoły, takie jak: klasyfikacja, nierówny poziom uczniów, braki administracyjne szkoły i internatu.

W styczniu 1947 r. szkoła otrzymuje dotację 20 000 zł z Inspektoratu Szkolnego z Biskupca na dożywianie uczniów. Dożywianie odbywa się w Państwowym Domu Dziecka w Reszlu. Niektórym uczniom przyznano także stypendium i zapomogi. Pod koniec roku szkolnego 1946/1947 odmalowano aulę. W kwietniu umeblowano i urządzono świetlicę. Na terenie szkoły istniały następujące organizacje: ZWM, ZHP, PCK.

Rok szkolny kończy się pomyślnie. Budynki szkolne są w miarę możliwości uporządkowane. Warsztaty szkolne posiadają już przeprowadzoną instalację elektryczną, 8 maszyn do obróbki mechanicznej, 5 motorów elektrycznych i sporą ilość innych narzędzi.

W 1947r. zostaje zorganizowana przy Państwowym Gimnazjum Stolarskim „Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa”. Szkoła ta rozpoczyna pracę 14.03.1947 r. w budynkach Państwowego Gimnazjum Stolarskiego przy ulicy Podzamcze 1. Na rok szkolny 1947/1948 przybywają nowi nauczyciele:

·         Stanisław Borzechowski – nauczyciel

·         Dominik Jabłonowski – instruktor.

W szkole uczą się 3 klasy Gimnazjum Stolarskiego i 2 klasy Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. W Państwowym Gimnazjum Stolarskim w roku szkolnym 1947/1948 uczono następujących przedmiotów: język polski, matematyka, NoP, historia, geografia, fizyka, język rosyjski, przyroda, rysunek, śpiew, ćwiczenia cielesne, zajęcia społeczno-wychowawcze, rysunek zawodowy, technologia z chemią, zajęcia warsztatowe.

W roku szkolnym 1948/1949 zmieniona zostaje nazwa szkoły na „Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego”. Szkoła otrzymała własny internat. Założony został Zespół Orkiestry Dętej. Z biegiem lat szkoła posiadała coraz lepszą sytuację materialną. Biblioteka szkolna jest już dość dobrze zaopatrzona w lektury, uzupełniono dalsze maszyny i stoiska warsztatowe.

W roku szkolnym 1950/1951 połączone zostały Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa.

Obowiązki dyrektora szkoły pełni Lucjan Dzierzgowski.

W roku szkolnym 1951/1952 dyrektorem szkoły zostaje Jan Przewodowski. Wprowadzony został w życie „Statut Szkół Zawodowych”.

W roku 1954/1955 do Reszla zostaje przeniesiona ZSD z Pasłęka. Z ZSD w Pasłęku do Reszla przybyli także nowi nauczyciele:

·         Jakub Prokuski – dyrektor ZSD w Pasłęku, który w ZSD w Reszlu obejmuje stanowisko dyrektora szkoły

·         Józef Sarbiewski

·         Tadeusz Lewandowski

·         Zenon Mateuszczyk

W roku szkolnym 1955/1956 Zasadnicza Szkoła Drzewna w Reszlu ma zostać zlikwidowana. Władze miejskie wraz z dyrekcją zwróciły się do odpowiednich organów 
o cofnięcie tej decyzji. Cały rok szkolny upłynął w niepewności. W roku 1956/1957 podjęta zostaje decyzja o utrzymaniu szkoły, która jest niezbędna.

Rok szkolny 1958/1959

Szkoła staje się coraz bardziej rozwinięta. Naukę pobiera 145 uczniów. Dyrektorem Szkoły zostaje Stanisław Borzechowski.

W roku szkolnym 1962/1963 powstaje ZSZ dla Młodocianych Pracujących.

W roku szkolnym 1969/1970 po raz pierwszy zostaje zorganizowana klasa wielozawodowa.

1.09.1976 r. zmienia się obsada dyrektora szkoły. Stanisław Borzechowski pracujący 
w ZSZ w Reszlu – od początku jej istnienia – a przez ostatnie 20 lat na stanowisku dyrektora, przechodzi na emeryturę. Na stanowisko dyrektora szkoły powołany zostaję Jan Gojło.

W roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Bajorek.

 

ZSRiO ul. Łukasińskiego w Reszlu

Potrzeby szybkiego zagospodarowania ziem odzyskanych wymagały dostarczenia rolnictwu kwalifikowanych kadr. Przystąpiono więc do zakładania szkół rolniczych. 
W Reszlu, z majątku poniemieckiego Wysoki Dwór, leżącego na terenie gminy i miasta Reszel, liczącego obszar 200 ha, wydzielono 86,7 ha użytków rolnych dla zaprojektowania tu szkoły rolniczej praktyków specjalistów. Szkoła przejęła w posiadanie budynki należące do majątku Wysoki Dwór: cztery domy mieszkalne, dwie stodoły, oborę, stajnię, chlewnie 
ze spiżem, jeden kurnik, szopę.  Na siedzibę dla szkoły  przeznaczono budynki poniemieckie przy ulicy Łukasińskiego, wybudowane w latach dwudziestych XX wieku na cele oświatowe. Znajdowało się tu Gimnazjum Żeńskie, a w czasie wojny szpital. Pomoce naukowe 
w pierwszym roku ograniczały się do najniezbędniejszych. Nie pochodziły z zakupu, lecz zostały przekazane z innych szkół rolniczych. W roku szkolnym 1956/1957 stan liczebny szkoły zwiększył się o jedną klasę. Funkcje dyrektora objął Aleksander Tymofiejczyk.

W grudniu 1958 roku kierownictwo szkoły obejmuje Aleksander Jankowski. Dyrektor zdobywa fundusze na remont internatu i szkoły, poprawiają się warunki bytowe uczniów. Celem umocnienia i rozszerzenia autorytetu szkoły w środowisku rozwija się pracę świetlicową. W roku szkolnym 1959/1960 przygotowuje się pierwszych trzydziestu trzech abiturientów do egzaminu dojrzałości. Ogromna radość- finał egzaminu pomyślny.

Rok szkolny 1972/1973 zaczął się szczególnie uroczyście. Obok uczącej się w poprzednich latach młodzieży stoją trzy grupy pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w trzyletnim technikum rolniczym, trzyletnim technikum ogrodniczym i zasadniczej szkole ogrodniczej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1977/1978  poprzedza zmiana nazwy szkoły. Tworzy się 
z dniem 1.09.1977 roku zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Reszlu.

W skład zbiorczego zakładu wchodzą:

ü  Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Reszlu

ü  Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Reszlu

ü  Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Bęsi

ü  Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Reszlu

ü  Technikum Rolnicze 5-letnie i 3-letnie z wydziałem dla pracujących i wydziałem zaocznym w Reszlu

ü  Technikum Ogrodnicze w Reszlu.

Podczas nowego roku szkolnego 1982/1983 nowo powołany zostaje dyrektor Jerzy Paukszto. Przeniesiono, unowocześniono i urządzono bibliotekę szkolną w byłym lokalu mieszkalnym dyrektora Aleksandra Jankowskiego.

W latach 1986 – 1990 istotnym wydarzeniem jest uruchomienie pierwszej 
w województwie pracowni komputerowej. Na początku jest to siedem stanowisk wyposażonych w komputer, monitor, emulator i dwie stacje dysków i dyskietki. Kolejną nowością techniczna było stworzenie szkolnego studia filmowego i zakup kamery video oraz dwóch magnetowidów.

Niewątpliwym sukcesem jest oddanie do użytku hali sportowej o wymiarach 30 x 18 m. z balkonem, widownią, natryskami, toaletami, magazynkiem oraz pokojem dla nauczycieli.

Mimo trudności materiałowych, trwają remonty i modernizacja bazy dydaktycznej szkoły. Odnotować należy wymianę stolarki w internacie, modernizację centralnego ogrzewania

w szkole i internacie, rozpoczęcie budowy zespołu szklarniowego w Ramtach, urządzenie placu do nauki jazdy i budowę muzeum rolnictwa.

W 1991 r. powstaje nowy profil kształcenia, tj. Pięcioletnie Technikum Ogrodnicze. Na stanowisko nowego, czwartego z kolei dyrektora, uchwałą rady pedagogicznej i Wydziału Rolnictwa UW w Olsztynie powołany został  Zdzisław Szypulski.

W grudniu 1998 r. konkurs na stanowisko dyrektora zespołu wygrywa dotychczasowy nauczyciel, specjalista ogrodnictwa i kierownik praktycznej nauki zawodu, Ryszard Kawczyński.

Trwają intensywne rozmowy i przygotowania do powołania nowego profilu nauczania, tj. Liceum Ogólnokształcącego. Tę decyzję wymusiło samo życie – brak kandydatów do technikum rolniczego spowodował, że zamknął się ten pion nauczania. Zamierzenia konkretyzują się w czerwcu 1999 r., gdy uchwałą Nr XIII/41/99 Rady Powiatu powołane zostaje do życia Liceum Ogólnokształcące. Szkoła rozszerza swoja nazwę, która teraz brzmi:  Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu.

 

Połączenie obydwu szkół

25 lutego 2004 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie, na której połączono Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących. Uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie, szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych z dniem 
1 września 2004 r. zostaną włączone do Zespołu Szkół Rolniczych i ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu.

W skład ZSRiO wchodzą:

ü  Technikum Ogrodnicze

ü  Liceum Ogólnokształcące

ü  Liceum Profilowane

ü  Liceum Agrobiznesu

ü  Liceum Ekonomiczne

W skład ZSZ wchodzą:

ü  5-letnie Technikum Drzewne

ü  3-letnie Technikum drzewne po szkole zasadniczej

ü  4-letnie Technikum kształtujące w zawodzie technik technologii drewna

ü  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)

W ZSRiO jest 560 uczniów, a w ZSZ 315. Zajęcia odbywają się zarówno w obiekcie przy ul. Podzamcze, jak i przy ul. Łukasińskiego. Te dwie szkoły w pewien sposób są już połączone ze sobą od dawna, np. od roku 2000 mają wspólny internat, nauczyciele ZSRiO prowadzą zajęcia z ZSZ i odwrotnie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005

Inauguracja roku szkolnego w reszelskim Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących  była niezwykła z kilku powodów. Decyzją Rady Powiatu placówka została połączona z Zespołem Szkół Zawodowych w Reszlu. Po drugie – filie Szkół Rolniczych w Mrągowie są od 1 września w gestii powiatu mrągowskiego. I po trzecie: inauguracja odbyła się po raz 50.

Rok szkolny 2005/2006 to pierwszy rok istnienia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja. Z nowym rokiem szkolnym pojawiają się zmiany: inaugurowano nowy profil – Technikum Architektury Krajobrazu oraz liceum ogólnokształcące – klasa sportowa.

1 października odbyła się uroczystość z okazji pięćdziesięciolecia istnienia szkoły. W zespole Szkół im. Macieja Rataja funkcjonują następujące szkoły:

ü  Liceum Ogólnokształcące

ü  Liceum Profilowane

ü  Technikum Technologii Drewna

ü  Technikum Ekonomiczne

ü  Technikum Architektury Krajobrazu

ü  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ü  Szkoła Policealna.

Zespół Szkół jest trzecią pod względem wielkości w powiecie placówką oświatową.

Historyczny rys szkoły ( 50-lecie szkoły )

Przed pięćdziesięciu laty – 1 października 1955 roku swą działalność rozpoczęło Technikum Rolnicze w Reszlu. Ówczesny dyrektor szkoły  Tadeusz Chmielewski wspólnie z siedmioosobową kadrą nauczycielską zajął się edukacją 98 uczniów. Od tego momentu osoby związane z placówką i różnego rodzaju wydarzenia, przez pół wieku tworzyły historię szkoły przy ul. Łukasińskiego. Odnosząc się do tych wydarzeń przedstawiamy najistotniejsze daty w historii rozwoju placówki:

1958 r.- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje inż. Aleksander Jankowski

1960 r.- pierwsza matura

1964 r.- oddanie do użytku nowego internatu

1964 r.- pierwszy Zjazd Absolwentów

1966 r.- wyróżnienie szkoły nadanym przez OKFJN Medalem Tysiąclecia

1972 r.- zmiana profilu szkoły, powstają:

ü  3 letnie Technikum Rolnicze

ü  3 letnie Technikum Ogrodnicze

ü  Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

1977 r.- decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie następuje zmiana nazwy na

            Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Reszlu

1980 r.- szkoła otrzymuje miano „Szkoły Grunwaldu”

1982 r.- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Paukszto

1986 r.- powstanie pierwszej w województwie pracowni komputerowej

1987 r.- oddanie do użytku sali sportowej z kompleksem boisk i kortów

1990 r.- nadanie szkole imienia Macieja Rataja i powstanie gazetki szkolnej „Rolek”

1991 r.- na stanowisko dyrektora szkoły powołany zostaje Zdzisław Szypulski

1994 r.- powstanie 4-letniego Liceum Ekonomicznego o specjalnościach : marketing i

            zarządzanie w agrobiznesie oraz rachunkowość i rynek rolny

1996 r.- powstanie Policealnego Studium  Agrobiznesu

1997 r.- Liceum Agrobiznesu; powstanie uczniowskiego zespołu folklorystycznego

            „Pompadryty”

1998 r.- stanowisko dyrektora obejmuje Ryszard Kawczyński

1999 r.- powstanie Liceum Ogólnokształcącego i zmiana nazwy szkoły na

            Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu

2004 r.- w strukturę ZSRiO włączone zostają szkoły wchodzące w skład ZSR w Reszlu

2005 r.- 50-lecie szkoły i zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu 

 

Dyrektorzy

ZSRiO ul. Łukasińskiego

        

Tadeusz Chmielewski

1955 – 1958

Aleksander Jankowski

1958 – 1982

Jerzy Paukszto

1982 – 1991

Zdzisław Szypulski

1991 – 1998

Ryszard Kawczyński

1998 – 2005

 

ZSZ ul. Podzamcze

Stanisław Wilczek

1946 - 1950

Lucjan Dzierzgowski

1950 - 1952

Jan Przewodowski

1952 - 1953

Jakub Prokuski

1953 - 1957

Stanisław Borzuchowski

1957 - 1976

Jan Gojło

1976 – 1980

Jerzy Bajorek

1980 – 2001

Barbara Jalowska

2001-2004

 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

Ryszard Kawczyński  2005 – 2008

Krzysztof Jelisiejew     2008 - 2013

Zdzisław Szypulski       2013 - 2015

Andrzej Lewandowski   2015 - 2018

Dannuta Machnio (p.o Dyrektor) 11.2018 - 06.2019

Waldemar Mieszkowski od 06.2019