REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

I.                   Postanowienia ogólne

1.       Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.

2.       Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.

3.       Szkolny Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom
i instytucjom potrzebującym.

 

4.       Szkolny Klub Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5.       Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie i poza terenem Szkoły.

6.       Opiekę nad Klubem sprawuje koordynator, który nadzoruje pracę wolontariuszy.

II.                Członkowie

1.       Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

2.       Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna.

3.       Warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów.

4.       Po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole.

5.       Członkowie Klubu mogą podejmować pracę woluntarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

6.       Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

7.       Członek Klubu oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa, wywiązują się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

8.       Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracach Klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy.

9.       Członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

10.   Członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

11.   Członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.

12.   Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu Klubu.

III.             Szkolny Klub Wolontariusza dział na podstawie:

1.       Miejscem organizacji działań Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu.

2.       Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest pedagog szkolny, dostępny
w godzinach swojej pracy na terenie szkoły.

3.       Spotkania członków odbywają się odpowiednio do potrzeb, po wcześniejszym powiadomieniu wolontariuszy ogłoszeniem na tablicy informacyjnej w szkole. Obecności na spotkaniach będzie brana pod uwagę w końcowo rocznym podsumowaniu pracy wolontariusza.

4.       Działania wolontariuszy są ustalane przez koordynatora za ich zgodą.

5.       Praca wolontariuszy w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariusza może odbywać się:

a)       na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, prace na rzecz szkoły lub spotkania z gośćmi  zaproszonymi  przez Szkolny Klub Wolontariusza.

b)      poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w imprezach charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego.

6.       Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawuje koordynator wg ogólnych zasad opieki nad uczniami.

7.       Wolontariusze pracujący mogą pozostać bez opieki w przypadku:

a)       Pomocy koleżeńskiej organizowanej na terenie szkoły np. pomoc w odrabianiu prac domowych, wspólna nauka itp.

b)      Prac na rzecz organizacji pożytku publicznego  wyłącznie przy podpisaniu porozumienia przez Dyrektora Szkoły z organem w którym sprawuje się wolontariat

IV.              Zadania koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.

1.       Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów -wolontariuszy.

2.       Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.

3.       Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4.       Reprezentowanie wolontariuszy.

5.       Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.

6.       Kontakt z Dyrekcją Szkoły.

7.       Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

V.                 Cele i sposoby działania.

1.       Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.

2.       Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.

3.       Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.

4.       Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.

5.       Tworzenie przestrzeni dla służby woluntarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.

6.       Pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym
w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych
w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje.

7.       Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8.       Promowanie idei wolontariatu.

9.       Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy.

10.   Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

11.   Do form działania Klubu można zaliczyć: działania na rzecz środowiska szkolnego, działania na rzecz środowiska lokalnego, udział w akcjach ogólnopolskich - za zgodą dyrektora szkoły.

VI.              Nagradzanie wolontariuszy.

1.       Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności.

2.       Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność woluntarystyczną
i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.

3.       Formy nagradzania:

a)       pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

b)      przyznanie dyplomu,

c)       wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

d)      pisemne podziękowanie do rodziców,

e)       wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły; wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

VII.          Postanowienia końcowe.

1.       Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2.       Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.

3.       Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

4.       Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

5.       Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.

Załącznik nr 1 – Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach
                           Szkolnego Klubu Wolontariatu

Załącznik nr 2 – Zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu Szkolnego Klubu
                           Wolontariatu

Załącznik nr 3 – Pisemna deklaracja przynależności do Szkolnego Klubu Wolontariatu

Załącznik nr 4 – Karta aktywności wolontariusza

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

Zgoda Rodziców

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ........................................................w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza.

………...............................................

data

podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza ( zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).

…….....................................................

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

Zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu

Szkolnego Klubu Wolontariatu

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu oświadcza, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

..………………………………

Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

Deklaracja przynależności

do Szkolnego Klubu Wolontariatu

Deklaruję chęć dobrowolnej, bezinteresownej pracy wolontariackiej

i decyduje się na członkostwo w Szkolnym Klubie Wolontariatu

działającym przy Zespole Szkół im. Macieja Rataj w Reszlu.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………

Data urodzenia …………………………. Miejsce urodzenia ………………………

Adres ………………………………………………………………………………….

            …………………………………………………………………………………

          Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach klubu, zgodnie z regulaminem  Szkolnego Klubu Wolontariatu.

………………………..                                             …………………………….

            Data                                                                           podpis

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji:

                                                                                                                                                                                                     ……………………………………                                                  …………………………….

            Data                                                                           podpis koordynatora Klubu

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu

KARTA AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA

Imię i nazwisko wolontariusza ……………………………………………………………….

Miejsce świadczeń wolontarystycznych …………………………………………………….

Data

Opis świadczeń wolontarystycznych

Podpis koordynatora

 


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni