Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za: - znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny

lub fizyczny – art. 207 kk; - uderzenie człowieka lub naruszenie jego nietykalności cielesnej w inny sposób – art. 217 kk (ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego); - pozbawienie człowieka wolności – art. 189 kk; - grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – art. 190 kk (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); - wzbudzanie u innej osoby uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub naruszenie jej prywatności poprzez uporczywe nękanie – art. 190a par. 1 kk (ścigane na wniosek pokrzywdzonego); - stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej, w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia określonego stanu – art. 191 kk; - utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przez użycie wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody – art. 191a kk (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); - doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem (zgwałcenie) oraz doprowadzenie w ten sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności – art. 197 kk (ścigane na wniosek pokrzywdzonego) – przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka; - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy zdolności płodzenia bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – art. 156 kk; - spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku którego pokrzywdzonym jest osoba najbliższa – art. Art. 157 par. 1 i 2 kk (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); - uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego) – art. 209 kk (ściganie na wniosek pokrzywdzonego, organu opieki społecznej lub innego właściwego organu); - kradzież lub kradzież z włamaniem na szkodę osoby najbliższej – art. 278 kk i art. 279 kk (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); - porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210 kk; - uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego poniżej lat 15 albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru – art. 211 kk; - obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania takim czynnościom albo do ich wykonania – art. 200 kk; - rozpijanie małoletniego, przez dostarczenie mu napoju alkoholowego, ułatwianie jego spożycia lub nakłanianie go do spożycia takiego napoju – art. 208 kk.

 

Pobierz artykuł


Biblioteka

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 7.30 – 14.45

Wtorek          7.30– 12.30

Środa            7.30 – 14.15

Czwartek      7.30 – 13.00

Piątek           7.30 – 13.00


Regulamin biblioteki


Regulamin czytelni